ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОЗАШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД


Загальна частина
1. Позашкільний навчальний заклад здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час.
2. Позашкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління
до якого він належить, рішенням місцевих органів виконавчої
влади та органів самоврядування, а також цим положенням і
своїм статутом.
3. Мова навчання і виховання у позашкільному навчальному закладі визначається Конституцією України та відповідним законом України.

Організаційно-правові засади діяльності
позашкільного навчального закладу

5. Позашкільний навчальний заклад є юридичною особою і діє
на підставі статуту, затвердженого засновником (власником).


14. Прийом до позашкільного навчального закладу може
здійснюватись протягом навчального року…, як на без конкурсній основі, так і за конкурсом… До позашкільного навчального закладу зараховуються вихованці, учні і слухачі, як правило, віком від 5 до 18 років.

Учасники навчально-виховного процесу

25. Учасниками навчально-виховного процесу в позашкільному
закладі є: вихованці, учні і слухачі;
директор позашкільного навчального закладу; батьки або особи,
які їх замінюють;


27. Вихованці, учні і слухачі позашкільного навчального закладу
зобов’язані:
1) оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;
2) підвищувати загальний культурний рівень;
3) дотримуватись морально-естетичних норм;
4) дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку…

ЗАКОН УКРАЇНИ
«ПРО ПОЗАШКІЛЬНУ ОСВІТУ»

Завдання Закону України «Про позашкільну освіту»

Завдання цього закону є:

Забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти.

Визначення основних засад державної політики щодо позашкільної освіти.

Створення нормативно правової бази для подальшого розвитку
позашкільної освіти.

Встановлення правових засад діяльності позашкільних закладів.

Визначення основних напрямків, змісту і форм навчально-виховного процесів в позашкільних навчальних закладах.

Визначення прав та обов’язків учасників навчально- виховного процесу в позашкільних навчальних закладах, встановлення відповідальності за порушення законодавства про позашкільну освіту.

Створення умов для благодійної діяльності юридичних осіб з метою
розвитку позашкільної освіти.

Регулювання відносин між органами державної влади і навчальними закладами, установами та організаціями,які визначають зміст,форми і
методи позашкільної освіти вихованців, учнів і слухачів.

Створення умов для соціального захисту педагогічних працівників, вихованців, учнів і слухачів позашкільних навчальних закладів.Заверджено
Указом Президента України від 17.04.02 №347/2002


Національна доктрина розвитку
освіти


Приорітетними напрямками державної політики щодо розвитку освіти є:
1. Особистісна орієнтація освіти;
2. Формування національних і загальнолюдських цінностей;
3. Створення для громадян рівних можливостей у здобуті освіти;
4. Постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу;
5. Розвиток системи безперервної освіти та навчання протягом життя;
6. Пропаганда здорового способу життя;
7. Розширення україномовного освітнього простору;
8. Забезпечення освітніх потреб національних меншин;
9. Забезпечення економ і соц.. гарантій для проф. самореалізації пед.., науково-пед.працівників, підвищення соц. статусу;
10. Розвиток дош., позашк., загальної середньої освіти у сільській місцевості та проф.-тех. освіти;
11. Органічне поєднання освіти і науки;
12. Запровадження освітніх іновацій, інформаційних технологій;
13. Створення індустрії сучасних засобів навчання і виховання;
14. Створення ринку освітніх послуг та його науково-метод.
забезпечення;
15. Інтеграція вітчизни осв. до європейського та світового осв. просторів.

Кiлькiсть переглядiв: 102

Коментарi