«Використання методу проектів у роботі

позашкільних навчальних закладів »

Укладач Янкова Таміла Миколаївна, учитель біології , керівник гуртка, педагогічний стаж 25 років

І. Вступ

XXI століття називають епохою проектної діяльності. В освітньому просторі проектна діяльність забезпечує продуктивний зв’язок теорії і практики в процесі навчання; сприяє формуванню в учнів життєвих компетенцій. Проектна діяльність – це конструктивна і продуктивна діяльність особистості, спрямована на розв’язання життєво значущої проблеми, досягнення кінцевого результату в процесі цілепокладання, планування і здійснення проекту. Проектна діяльність належить до унікальних способів людської практики, пов’язаної із передбаченням майбутнього, створення його ідеального образу, здійсненням та оцінкою наслідків реалізації задумів. З точки зору учня (вихованця), навчальний проект - це можливість щось виконати в групі чи самостійно, максимально використовуючи свої можливості. Це діяльність, яка дає змогу виявити себе, випробувати свої сили, докласти свої знання, принести реальну користь, публічно показавши результат. Виконання проекту - це діяльність, спрямована на розв’язання значущої проблеми, зазвичай сформульованої самим учнем (або учнями). Результат такої діяльності має практичний характер та важливе прикладне значення. З точки зору педагога, проектна діяльність - це освітня технологія, націлена на придбання учнями знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних умінь та навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку, це засіб розвитку, навчання і виховання, що дозволяє розвивати і формувати в учнів специфічні вміння, а саме:

 • планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі результати;
 • використовувати велику кількість джерел інформації, виокремлювати та засвоювати необхідні знання з інформаційного поля;
 • самостійно збирати, систематизувати і накопичувати матеріал;
 • проводити дослідження (аналіз, синтез, висування гіпотези, деталізація та узагальнення);
 • співставляти факти, аргументувати свою думку;
 • приймати рішення;
 • установлювати соціальні контакти (розподіляти обов'язки, взаємодіяти один з одним);
 • створювати "кінцевий продукт" - матеріальний носій проектної діяльності (доповідь, реферат, фільм, журнал, сценарій);
 • презентувати створене перед аудиторією;
 • оцінювати себе та інших (здійснювати самоаналіз успішності та результативності вирішення проблеми проекту).

ІІ. Основна частина

1. Класифікація проектів

За характером домінуючої діяльності:

- дослідницький проект, який включає обгрунтування актуальності обраної теми; визначення мети, завдань дослідження, гіпотези з наступною її перевіркою, аналіз отриманих результатів; використання таких дослідницьких методів, як лабораторний експеримент, моделювання, соціологічне опитування та інші;

- інформаційний проект,спрямований на збирання інформації про певний об’єкт, явище з метою аналізу, узагальнення і представлення її широкій аудиторії. Результатом такого проекту може бути публікація в ЗМІ, зокрема в Інтернеті;

- творчий проект, якийпередбачає максимально вільний і нетрадиційний підхід до оформлення результатів. Це можуть бути альманахи, театральні виступи, витвори образотворчого або декоративно-вжиткового мистецтва, відеофільми;

- рольовий (ігровий) проект. У ньому проектанти беруть на себе ролі літературних або історичних персонажів. Результат проекту залишається відкритим до самого закінчення;

- практично орієнтований проект, націлений на соціальні інтереси самих учасників проекту або зовнішнього замовника. Результат заздалегідь визначений і може бути використаний у житті класу, школи, міста, держави. Результатом може бути наочний посібник для навчального кабінету, будинки для птахів і под.

За предметно-змістовими ознаками:

- монопроект у рамках однієї галузі знань;

- міжпредметний проект (на суміжжі різних галузей знань).

За кількістю учасників (індивідуальний, парний, груповий, колективний, масовий).

За тривалістю в часі:

- міні-проект (на 1 урок);

- короткотерміновий (до 1 місяця);

- довгостроковий (семестр, навчальний рік).

Проектна діяльність особистості, що необ­хідна суспільству майбутнього і сьогоденню, виробляється в процесі виконання урочних та позаурочних проектів. Завдання проекту не тільки в тім, щоб виконати якусь корисну роботу, а й у тім, щоб на цій роботі розширити свій світогляд, набути теоретичних знань. У основі проектної технології лежить розвиток пізнавальної та дослідницької діяльності учнів, уміння конструювати свої зання, орієнтуватися в інформаційному просторі, розвивати творчі здібності. Традиційний зв’язок "учитель-учень” змінюється на "учень-учитель”. Особливого значення набуває залучення школяра до процесу пошуку. Цінною є співпраця між учнями та вчителем. Важливим є не лише результат, а й процес досягнення результату.

2. Психолого-педагогічні особливості проектної діяльності

Проектна діяльність дозволяє нашим вихованцям:

• вивчати не тільки засоби, але й способи конкретної діяльності;

• розвивати пізнавальні навички учнів та вміння самостійно конструювати свої знання;

• розвивати критичне та творче мислення;

• розвивати вміння орієнтуватися в ін­формаційному просторі;

• організувати змістовне проведення позаурочного часу;

• усвідомлювати де і яким чином вона може бути використана на практиці.

Виконання учнівських проектів - це складна самостійна діяльність учнів під керівництвом педагога-організатора. Моя позиція під час реалізації методу проекту на практиці переходить із носія готових знань до перетворення в ор­ганізатора пізнавальної, дослідницької ді­яльності своїх учнів.

3.Вимоги до організації проектної діяльності в позаурочний час.

1. Наявність значущої у дослідницькому, творчому плані проблеми (завдання), що потребує інтегрованих знань, до­слідницького пошуку для її розв'язання (наприклад, дослідження екологічних проблем конкретного населеного пункту, різних регіонів країни; проблема впливу кислотних дощів на довкілля тощо);

2. Практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів (наприклад, доповідь у відповідні служби про екологічний стан певного регіо­ну, фактори, що впливають на цей стан, тенденції, що простежуються ).

3. Самостійна (індивідуальна, парна, гру­пова) діяльність учнів;

4. Структурування змістової частини про­екту (із зазначенням поетапних резуль­татів);

5. Використання дослідницьких методів: визначення проблеми досліджуваних завдань, що випливають з неї, висуван­ня гіпотези їх розв'язання, обговорен­ня методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підбиття підсумків, коригування, висновки.

4.Тематика позаурочних проектів

Тематика позаурочних проектівможе бути самою різноманітною, виходячи із проблем і потреб конкретного контингенту учнів .

Темою позаурочних проектів можуть стати:

• школа (її історія, минуле і майбутнє, комфортні умови для навчання, оформ­лення школи кабінетів, музеїв тощо);

• шкільний двір, шкільний сад, майстерні;

• шкільна форма, шкільна газета, інфор­маційний центр (прес-центр), радіовузол тощо;

• обов'язки школяра, пам'ятки активу, шкільне законодавство;

• мої батьки, мій родовід, моя країна, моя родина;

• проблеми спілкування, дружби.-кохання, взаємовідносин між однолітками;

• світ навколо мене (хто я, я і дорослі, я і вчителі, я і мої друзі);

• екологічні проблеми міста, району, країни;

• народознавство, звичаї та традиції укра­їнського народу, народні ремесла та про­мисли;

• шкільні звички та їхній вплив на орга­нізм людини;

• чи можемо ми бути милосердними, як допомогти ветеранам тощо.

5.Вимоги до сучасного проекту

Розвиток пізнавальних інтересів, творчих навичок, уміння самостійно здобувати знання є метою застосування проектних технологій. Що може бути кращим для становлення особистості, ніж відчуття успіху і власної значущості від результатів власної діяльності. Таким чином, використання проектних технологій у виховній роботі створює умови для всебічного розвитку особистості у процесі організації творчої діяльності. Успіх упровадження проектної технології залежить від усвідомлення педагогом- організатором її значення, знання й дотримання ними алгоритму проектної діяльності.

У науковій педагогічній літературі існує ціла низка обов’язкових вимог до сучасного визначення проекту, а саме:

· наявність освітньої проблеми, складність і актуальність якої відповідає навчальним запитам і життєвим потребам учнів (вихованців);

· дослідницький характер пошуку шляхів вирішення проблеми;

· структурування діяльності відповідно до класичних етапів проектування;

· моделювання умов для виявлення учнями навчальної проблеми;

· самодіяльний характер творчої діяльності учнів;

· практичне або теоретичне значення результату діяльності і готовність до впровадження;

· педагогічна цінність діяльності (які нові знання та навички здобули учні в процесі здійснення проекту).

Кінцевий результат проектної діяльності вихованців може бути представлений у вигляді:

- Web-сайту;

- аналізу даних соціологічного опитування;

- бізнес-плану;

- відеофільму;

- відеокліпів;

- електронної газети;

- колекції;

- моделі;

- пакету рекомендацій;

- листа в ...;

- рекламного проспекту;

- статті;

- сценарію;

- казки;

- колективної творчої роботи (витвору декоративно-прикладного мистецтва та ін.).

6.Критеріїв оцінки якості виконання проекту

Критеріїв оцінки якості виконання проекту не повинно бути багато. Їх заздалегідь повідомляють та пояснюють учасникам проекту. Наприклад, критерії оцінки проектної діяльності вихованців можуть бути такими:

1.Самостійність роботи над проектом.

2. Актуальність і значимість теми.

3. Повнота розкриття теми.

4. Оригінальність вирішення проблеми.

5. Презентація змісту проекту.

6. Використання наочних та технічних засобів.

7. Точність відповідей на запитання.

8. Виховна значимість проекту.

9. Навчальна значимість проекту

Отже, час особистісно-орієнтованих технологій, а зокрема проектних технологій, прийшов, і вміння використовувати цей метод – це показник високої кваліфікації і прогресивної діяльності педагога, спрямованості на творчий розвиток учнів та учнівського самоврядування, і підготовку їх до дорослого життя в суспільстві.

Додаток 1

Проект

Мій маленький друг

Загальні положення

Домашні тварини живуть з людиною, яка їх утримує, надаючи їм житло і їжу. Домашні тварини приносять людині користь, або як джерело матеріальних благ і послуг, або як друзі, що скрашують його дозвілля. Більшість домашніх тварин легко розмножуються. Проводячи штучний відбір, людина може контролювати розмноження домашніх тварин і ознаки, які вони передають своєму потомству. Домашні тварини можуть міститися в спеціальних приміщеннях (скотний двір, стайня, собача будка), але можуть жити і безпосередньо в будинку людини. З тих тварин, які живуть в будинку, одних містять в клітинах, акваріумах, тераріумах і інших "будиночках", а іншим (наприклад, кішкам, собакам, кроликам і навіть мавпам) дозволяють вільно переміщатися по приміщенню. Кожна людина має свої власні переваги відносно тварин. Одні люблять собак, інші їх не люблять, а більше шанують кішок. Багато хто однаково відноситься і до тих, і до інших, та до того ж і інших тварин любить не менше.. Вчені підтвердили сильну прихильність дітей до домашніх тварин. Доведено, що тварини грають особливу роль i можуть стати найважливішими партнерами дітей. Була опитана група дітей у віці 7-8 років. 90% дітей поставили домашніх вихованців у список 10 найбільш важливих компонентів свого життя, при цьому, для деяких з них собака або кішка були важливіші родичів чи вчителів! Однак на першому місці в цьому списку все-таки стоять мами, на другому - тата. Тому зовсім не дивно, що майже кожен має домашню тваринку. Часто вони стають нашими кращими друзями. Проте слід пам’ятати , що тварина потребує не лише щоб їй створили умови для життя , а й максимально забезпечили природо відповідність виду.

Цілі проекту

- поглиблення знань гуртківців про домашніх тварин;

- розуміння необхідності дотримання умов їх утримання;

- виявлення «персональних» особливостей своїх домашніх улюбленців;

- виявити позитивний і негативний вплив тварин на дітей , дорослих людей;

- підготувати матеріал для фотовиставки «Мій маленький друг»;

- познайомити друзів із своїм домашнім улюбленцем та його звичками.

Огляд проекту.

Ознака

Характеристика

За характером домінуючої діяльності

практично-орієнтовний

За предметно-змістовими ознаками

Міжпредметний

За характе­ром контак­тів

внутрішній (локальний)

За кількістю учасників

персональний

За часом проведення

короткостроковий

Проект дає дітям можливість зрозуміти роль і значення домашніх тварин у житті людини, допомогти сформулювати розуміння правил догляду за тваринами та дотримання особистої гігієни. Діти поглиблять свої знання про тварин, їхні біологічні особливості. Готуючи матеріал для фотовиставки ознайомляться з особливостями фотографування тварин, практично реалізують свої знання уміння і навички фотографування. Представлені для виставки фотографії можуть стати матеріалом для щорічного конкурсу юних фотоаматорів « Моя Україна» ( номінація « Друзі наші менші»). Робота над презентацією передбачає використання програми Рower Point, що сприятиме виробленню вміння виділяти головне, відповідно до поставленого завдання, ознайомить з вимогами щодо створення презентацій, розвиватиме комунікаційні навички. Враховуючи план виховної роботи навчального закладу, даний проект може стати доречним доповненням для проведення тижня біології у школі, де навчаються гуртківці. До реалізації проекту можуть долучатися батьки, інші члени родини.

Завдання для гуртківців

Ці завдання бажано роздати гуртківцям у друкованому вигляді.

- Сфотографуй свого домашнього улюбленця, так щоб глядачі фотовиставки відчули твою любов до нього, змогли відмітити особливості характеру та поведінки.

- Підготуй матеріал про біологічні особливості тварини, та сформулюй умови утримання.

- Досліди як впливає на тебе ( на інших членів сім’ї ) спілкування з тваринкою.

- Використовуючи різні джерела інформації підготуй цікавий матеріал про представників цього виду тварин. Це також можуть бути цікаві пригоди.

- Підготуй невеличку презентацію за допомогою програми Рower Point, яка могла б переконати людину, що хоче мати домашню тваринку, мати саме таку як у тебе.

Уміння необхідні учням:

Фотографування тварин Робота із фотозображеннями Інтернет

- Переміщення мережею Інтернет;

- Пошук інформації;

Програма Мicrosoft Рower Point;

- Створення презентацій ;

- відкриття презентацій:

- збереження Презентацій ;

- виведення презентацій на друк;

- вставляння тексту на зображення ;

- вставляння зображень.

Устаткування і програмне забезпечення

- Програма Мicrosoft Рower Point

- Програма Мicrosoft Word;

- Доступ до Інтернету

- Фотоапарат

- Принтер

Матеріали для педагогів.

- Примірники завдань для кожного учня;

- Підбірка фотографій тварин

- Підбірка художньої літератури про тварин.

- Вимоги до змісту презентацій.

Рекомендовані сайти .

http://uadog.info/ - інтернет – журнал про домашніх тварин

http://www.whiskas.ua/ua/about/facts/5 - користь від домашніх тварин, несподівані факти.

http://my-world-animals.blogspot.com/ - енциклопедія-каталог про тварин

http://tvarinki.ru/ - сайт про домашніх тварин

Робота на заняттях гуртка

1. Ознайомте учнів з проектом розпитавши у них про те, що вони знають про домашніх тварин. Відповіді запишіть на окремих аркушах, щоб використати їх пізніше.

2. Обговоріть питання догляду за тваринами та відповідальності за їхнє життя.

3. Запропонуйте дітям прочитати літературні твори, зробіть коротку анотацію до них.

4. Прийміть спільне рішення про види роботи які необхідно виконати та терміни їх виконання.

5. Ознайомте учнів із особливостями фотографування тварин. Проаналізуйте представлені фотографії.

6. Роздайте учасникам проекту пам’ятки із завданнями та рекомендаціями, щодо їх виконання.

7. Консультуйте дітей на різних етапах виконання роботи.

8. На завершення проекту організуйте виставку, гуртківці показують свої презентації .

Додаток2

Проект

Черкащина – мій рідний край

Загальні положення

Проект присвячується 60-річчю Черкаської області . Учні ознайомляться з географією, культурою, історією, архітектурою, промисловістю, економічними особливостями та видатними особами області з метою популяризації знань про рідний край. В проекті працюють члени гуртка ( гуртків) , учні 7 – 9 класів.

Цілі проекту

- Дослідження і обговорення суспільних та економічних змін за 60 років існування Черкаської області .

- Оцінка здобутків .

- Вивчення та пояснення подій, які стали передумовою розвитку області як адміністративної одиниці .

- Створення газети та карти – схеми, використовуючи фотографії та опрацьований матеріал.

Завдання проекту:

 • розвивати творчу самодіяльність і громадянську активність учнів,
 • формувати активну життєву позицію;
 • формувати патріотизм молоді
 • залучати учнів до активної участі у збереженні й популяризації пам’яток культури та історії нашого народу;
 • надавати допомогу педагогічному колективу РСЮТ у впровадженні активних форм роботи з учнями.

Основні принципи виховної роботи :

 • принцип гуманізації та демократизації діяльності;
 • урахування вікових та психологічних особливостей учнів;
 • принцип виховання в діяльності та особистісно розвиваючому спілкуванні;
 • принцип національного виховання.
 • організацію і проведення тематичних виставок, семінарів тощо.

Огляд проекту

Підготовку до створення газети гуртківці розпочнуть з визначення пріоритетів.

Члени гуртка також ознайомляться з історичними подіями, культурними надбаннями, видатними особами. Потім діти працюють у командах над створенням газети у якій висвітлюватимуться історичні, культурні, наукові, соціальні здобутки. Газета буде містити статті, фотографії, що ілюструють основні віхи становлення та здобутки Черкаської області.

Ознака

Характеристика

За методом чи видом діяльності, домінуючим в проекті

інформаційний

За видом координації проекту

безпосередній

За характе­ром контак­тів

внутрішній

За кількістю учасників

груповий

За часом проведення

короткостроковий

За змістов­ним аспек­том проекту

краєзнавчий

Завдання для учнів

Ці завдання бажано роздати гуртківцям у друкованому вигляді.

Настав 2014 рік. Ви журналісти, що створюють ювілейний випуск газети для висвітлення подій з історії, культури Черкаської області, знайомите читачів з видатними особами та їх внеском у становлення культури, освіти, промисловості, області. Працюючи в командах ви створите карту-схему та газету на 8 сторінках якої, використовуючи фотографії і тексти будуть освітлені питання

- адміністративного устрою області

- культурної спадщини

- історичної спадщини

- про видатних людей

Виконаєте такі види робіт:

1. Напишете щонайменше 4 статті на вказану тематику (у статтях мають висвітлюватися здобутки та передумови їх досягнень)

2. До кожної статті подати не менше як 2 фотографії ( фотографії можуть бути авторськими, взяті в мережі Інтернет , або з інших джерел).

3. Продумайте назви для газети та статей. Не забудьте вказати у підзаголовку статті всіх журналістів команди.

4. Виконайте карту-схему Черкаської області, використовуючи ту техніку декоративно-прикладного мистецтва, яка вам більше до вподоби .

Уміння необхідні учням:

Інтернет

- Переміщення мережею Інтернет;

- Копіювання зображень з веб-сторінок;

Програма Мicrosoft Word;

- відкриття документів

- збереження документів;

- виведення документів на друк;

- розбиття тексту на колонки;

- вставляння зображень.

Устаткування і програмне забезпечення

- Програма Мicrosoft Word;

- Доступ до Інтернету

Матеріали для педагогів.

- Примірники завдань для кожного учня;

- Зразки буклетів ( щоб учні отримали уявлення про їх структуру)

Рекомендовані сайти .

Цей список містить список веб-сайтів, що допоможуть учням вести дослідження . Забезпечте команди учнів цим списком, або створіть для них закладки за допомогою папки «Обране».

1. http://nsku.ck.ua/

Матеріал викладений на цьому сайті має неабияке пізнавальне та виховне значення. Адже в ньому вперше робиться спроба узагальнити й водночас конкретно подати інформацію про Черкащину, її історію і самобутню духовну культуру, розширює можливості всебічного пізнання черкаського краю – батьківщини Богдана Хмельницького і Тараса Шевченка, землі, до якої віддавна шанобливо ставилися в Україні і світі. Вміщені в тематичних рубриках матеріали ознайомлять усіх бажаючих з найважливішими подіями в історії Черкащини, її багатою історико-культурною спадщиною, життям і діяльністю видатних земляків. Немає сумніву, що вони стануть в пригоді учителям, студентам та учням, усім, хто не байдужий до історії свого рідного краю.

2. http://www.oda.ck.ua/index.php?lng=ukr&section=7&article=25

Короткий огляд давньої та сучасної історії Черкаського краю

3. http://biblioteka.cdu.edu.ua/index.php/virt-vust?id=179

На сайті представлений широкий вибір матеріалу присвяченого 60- річчю Черкаської області, а також посилання на літературні джерела.

Робота на заняттях гуртка

1. Обговорення зібраної інформації з теми ( семінар ).

2. Написання статті, корегування тексту, виправлення помилок ( консультації із учителями української мови)

3. Робота із фотозображеннями (пошук в Інтернеті та інших джерелах, обробка ).

4. Створення газети (розміщення тексту, фотографій, друк).

5. Створення карти-схеми ( вибір техніки виконання, підготовка деталей, колективна робота).

6. Презентація проекту( загальношкільний захід)

Додаток 3.

Проект

« Ласкаво запрошуємо до нашого навчального закладу»

Загальні положення

Роботі позашкільних навчальних закладів приділяється надзвичайна увага , адже організація роботи в таких навчальних закладах спрямована на задоволення персональних освітніх потреб учнів, а також профорієнтацію. Тому важливо залучити якнайбільшу кількість учнів до гурткової роботи. Представлений проект орієнтований на роботу педагогічного колективу позашкільного навчального закладу щодо презентації своєї діяльності та залучення учнів до гурткової роботи

Цілі проекту

- Оцінка діяльності колективу за минулий навчальний рік .

- Прогнозування навчально – виховної роботи та результатів на наступний навчальний рік.

- Презентація роботи гуртків широкому загалу дітей.

- Вивчення освітніх потреб дітей ( замовників ).

- Набір дітей у навчальні групи.

Завдання проекту

- розвивати творчий підхід до реалізації поставлених завдань перед педагогічним колективом щодо залучення учнів до технічної позашкільної освіти;

 • залучати керівників гуртків до впровадження активних форм роботи з учнями.
 • розширити мережу гуртків;
 • залучати учнів до участі в гуртковій роботі;
 • презентувати роботу навчального закладу;
 • провести майстер класи.

Огляд проекту

Ознака

Характеристика

За методом чи видом діяльності, домінуючим в проекті

Практично-орієнтований

За видом координації проекту

безпосередній

За характе­ром контак­тів

Зовнішні та внутрішні

За кількістю учасників

Колективний

За часом проведення

Короткостроковий ( 1 – 15 вересня)

Підготовку до реалізації проекту педагогічний колектив навчального закладу розпочне:

· з аналізу результатів роботи в минулому навчальному році ( підсумкова педрада);

· вивчення соціального замовлення щодо надання освітніх послуг( соціологічні дослідження );

· аналізу методичного потенціалу керівників гуртків ( індивідуальні бесіди);

· визначення пріоритетів у діяльності( складання річного плану роботи)

Види робіт, які необхідно виконати.

1. Підготувати переносну виставку робіт гуртківців.

2. Підготувати матеріали та методичне забезпечення для проведення майстер класів.

3. Створити презентацію про роботу, плани навчального закладу на навчальний рік .

4. Скласти план проведення виставок та конкурсів (районних, обласних, Всеукраїнських),

5. Зробити фінансові розрахунки, щодо матеріальних витрат.

6. Знайти спонсорів.

7. Домовитися з директорами загальноосвітніх навчальних закладів про дату, час проведення заходів.

Додаток 4

Вимоги до змісту презентацій.

• Кожен слайд має відображати одну думку.
• Текст має складатися з коротких слів та простих речень.
• Рядок має містити 6—8 слів.
• Всього на слайді має бути 6—8 рядків.
• Загальна кількість слів не повинна перевищувати 50.
• Дієслова мають бути в одній часовій формі.
• Заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основні положення слайду.
• У заголовках мають бути і великі, і малі літери.
• Слайди мають бути не надто яскравими – зайві прикраси лише створюють бар'єр на шляху ефективної передачі інформації.
• Кількість блоків інформації під час відображення статистичних даних на одному слайді має бути не більше чотирьох.
• Підписи до ілюстрації розміщуються під нею, а не над нею.
• Усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі.

Додаток 5.

Рекомендації педагогам.

• найважливішою умовою участі дітей у виконанні проекту є їх зацікавленість та високий ступінь інтересу;

• значну, майже вирішальну роль відіграє тематика самого проекту, яка повинна обиратися самими дітьми;

• свою роль, у проектній діяльності учні вирішують самостійно, без наполягання вчителя;

• кожен учасник проекту повинен чітко знати значущість, корисність та доціль­ність виконаної роботи;

• об’єднання дітей у проектні групи та пла­нове виконання завдань повинно проходити на добровільних засадах, без стороннього натиску дорослих тощо.

Оформте проектну папку.
Проектна папка - один з обов'язкових виходів проекту, пропонованих на захисті проекту. Завдання папки на захисті - показати хід роботи проектної групи. Крім того, грамотно складена проектна папка дозволяє:
- Чітко організувати роботу кожного учасника проектної групи;
- Стати зручним колектором інформації і довідником протягом роботи над проектом;
- Об'єктивно оцінити хід роботи над завершеним проектом;
-Судити про особисті досягнення та зростанні кожного учасника проекту протягом його виконання;
- Заощадити час для пошуку інформації при проведенні надалі інших проектів, близьких по темі.
До складу проектної папки (Портфоліо проекту) входять:
1) Паспорт проекту

 • Тема.
 • Мета
 • Актуальність
 • Завдання
 • Об’єкт проекту
 • Предмет проекту
 • Учасники
 • Характер
 • Тривалість
 • Гіпотеза
 • Прогнозований результат
  2) плани виконання проекту і окремих його етапів; (в таких планах вказується індивідуальне завдання кожного учасника проектної групи на майбутній проміжок часу, завдання групи в цілому, форма виходу чергового етапу).
  3) міжетапні звіти групи;
  4) вся зібрана інформація по темі проекту, в тому числі необхідні ксерокопії, і роздруківки з Інтернету;
  5) результати досліджень та аналізу;
  6) записи всіх ідей, гіпотез і рішень;
  7) звіти про наради групи, проведених дискусіях, «мозкових штурмах» і т.д.;
  8) короткий опис усіх проблем, з якими доводиться стикатися проектантам, і способів їх подолання;
  9) ескізи, креслення, начерки продукту;
  10) матеріали до презентації (сценарії);
  11) інші робочі матеріали і чернетки групи.
  У наповненні папки беруть участь усі учасники групи. Записи повинні бути короткими, у формі невеликих начерків і анотацій

Запропоновані види роботи - це лише один з великої кількості варіантів реалізації поставленої мети. Створюючи проекти обов’язково потрібно враховувати вік, індивідуальні особливості вихованців, їхні уміння і навички. Особливо велике значення має спільна робота, обговорення з вихованцями завдань, видів роботи та термінів реалізації. Вони повинні стати співавторами а можливо і авторами проектів, які втілюватимуться в життя

ІV. Використані джерела

Використані літературні джерела:

1. Енциклопедія освіти /Академія педагогічних наук України; головний редактор В.Г.Кремень.- К.: Юрінком Інтер, 2008 -1040с.

2. Єрмаков І.Г. Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати. – К., - 2003.

3. Лопушанська Г. Метод проектів у контексті сучасної освіти.

// Директор школи,2010 - №18.

4.Савенко Н.І., Ковганич Г.Г., Кириченко В.І., Єрмаков І.Г.: Прогностичні орієнтири інноваційного розвитку позашкільного закладу: практико зорієнтований посібник. – Х.: Видавництво «Точка», 2009 р.-256 с.

Інтернет-джерела:

Полат Е.С. Метод проектов

http://distant.ioso.ru/project/meth%20project/metod%20pro.htm

Современные технологии обучения: метод проектов

http://www.orenipk.ru/kp/distant/ped/ped/tech.htm#3

Проект «Гармонія»: Обучение и доступ к Інтернету: Метод проектов

http://courses.urc.ac.ru/eng/u6-3.html

Кiлькiсть переглядiв: 1467

Коментарi

 • LiaafforB

  2018-01-30 07:33:34

  Can You Open Keflex Capsule Where Can I Buy Retin A Online? [url=http://cialiviag.com]viagra cialis[/url] Cephalexin 500mg Recall...