Керівник гуртка "Юних фотоаматорів"

Укладач: Янкова Таміла Миколаївна


Програма гуртка «Юні фотоаматори»


Використання методу проектів у роботі позашкільних навчальних закладів

Зміст

Пояснювальна записка

Тематичний план гуртка ( початковий рівень)

Зміст програми

Тематичний план гуртка ( основний рівень)

Зміст програми

Тематичний план гуртка ( вищий рівень)

Зміст програми

Учні мають знати

Учні мають уміти

Основний перелік обладнання для роботи гуртка

Бібліографія

Пояснювальна записка

З раннього дитинства людина має потребу і прагне пізнати навколишній світ, ділитися своїми враженнями з рідними та друзями. Фотографія чудовий спосіб реалізації таких бажань. Адже сьогодні процес фотографування та фотодруку не є технічно складним. Наявність цифрового фотоапарату на сьогоднішній день не рідкість. А ще зовсім недавно такий фотоапарат вважався екзотикою та предметом розкоші. Але час іде і багато чого змінюється, плин часу вносить свої корективи.

Доступність, легкість, компактність роблять фотосправу одним із поширених видів мистецтв серед юнацтва та створюють умови для формування різноманітних компетенцій:

- ціннісно-смислової

- загальнокультурної

- навчально-пізнавальної

-інформаційної

- комунікативної

- соціально-трудової

- особистісного самовдосконалення

- екологоетичної.

Формування основних компетенцій – основне завдання роботи гуртка.

Дана програма розрахована для дітей віком 12 – 16 років на 144 год. з розрахунку двох занять на тиждень по 2 години..

Навчання будуть проводитись у групах початкового, основного та вищого рівня.

Завданням програми першого року навчання початкового рівня є оз­найомлення гуртківців з основами фотографії; найпоширенішою, доступ­ною для учнів фотоапаратурою й обладнанням; основними етапами фотопроцесу, жанрами фотографії та композиції. Особлива увага приділяєть­ся практичному фотографуванню.

Програма другого року навчання враховує рівень засвоєння матеріалу першого року навчання, нахили та зацікавленість гуртківців окремими напрямами фотографування. Навчання протягом другого року слід прак­тикувати в основному у підгрупах індивідуально для виявлення і розвитку інтересів гуртківців. Вагоме місце у програмі 2 року навчання займає практична робота.

Для талановитої та обдарованої молоді пропонується програма вищо­го рівня навчання, яка передбачає індивідуальну та групову проектну діяльність. Вихованці одержують навички, не­обхідні для професійної обробки зображень і створення власних творчих образів. Основний метод роботи з такою групою — вдоско­налення набутих навичок у різних жанрах фотографії шляхом проектної діяльності.

Програму гуртка юних фотоаматорів складено з урахуванням між предметних зв’язків предметів загальноосвітньої школи.

Керівник гуртка, враховуючи вікові особливості гуртківців, їхні ін­тереси й здібності, використовує різні форми навчання: бесіди, лекції, доповіді, тренінги, семінари, ігрові заняття тощо. Програмою передбачена участь гуртківців в оформленні виставок, виготовленні альбомів, слайдів, буклетів, а також екскурсії на фотовиставки, в музеї.

Перевірка та оцінювання знань, умінь і навичок гуртківців здійснюєть­ся під час виконання ними практичних робіт та реалізації проектів.

Структура програми передбачає теоретичний та практичний блоки, які логічно взаємодоповнюють один одного. Тема «Вступні заняття» мають мотиваційно-організаційну спрямованість, тому передбачається ознайомлення гуртківців з планом та режимом роботи гуртка, проведення вступного та первинного інструктажів. Питання організації роботи гуртка, бажано обговорити та уточнити з гуртківцями, внести корективи, враховуючи їхні побажання. Ознайомлення з історією фотографії має налаштувати дітей на творчу, систематичну та цікаву роботу. Саме на початковому етапі роботи гуртка бажано залучати дітей до проектної діяльності, створювати умови для розвитку творчої ініціативи ( створення презентацій, пошук інформації, організація виставок місцевих фотохудожників та фоторепортерів тощо).

Тема «Цифровий фотоапарат та особливості користування ним»передбачає детальне ознайомлення із сучасним фотообладнанням та функціями цифрового фотоапарату, підготовки приладу до практичного використання . Керівник гуртка заздалегідь має ознайомитися з фотоапаратами що мають діти, та їх налаштуванням. Бажано провести початкові моніторингові дослідження щодо рівня знань, умінь і навичок гуртківців у фотографуванні та проаналізувати одержані результати. Якщо є гуртківці, що практикували зйомку фотоапаратом, то цінним було б ознайомитися з їхніми фото, виявити уподобання щодо жанрів фотографії.

Теми «Правовий аспект фотозйомки» , «Технічні й правові питання фотографії» - вимога сучасного суспільного життя. Фотографування , це діяльність яка пов’язана з фіксацією фактів та подій. Оскільки процес відповідної зйомки може суттєво порушувати певні особисті немайнові права фізичної особи тому людина з камерою повинна орієнтуватися в правових аспектах своєї діяльності . Крім того, фотографічні твори охороняються як об’єкти авторського права. Тому необхідною умовою є ознайомлення гуртківців з Законами, що регламентують діяльність людей професій пов’язаних з фото та відео зніманням (Стаття 32 Конституції України , п. 2 ст. 21 Закону України "Про інформацію", стаття 307 Цивільного кодексу України, стаття 2 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (до якої приєдналася Україна), стаття 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права») . Для ознайомлення учнів з правовим аспектом фотозйомки та усвідомленням вимог Законів доречно проводити тренінгові заняття.

Питання, які вивчаються в темах « Основи фотографії», « Додаткова обробка фотографій», «Фотографування без помилок», є базовими. Тому необхідно забезпечити належну методичну та дидактичну подачу навчального матеріалу, враховуючи вік гуртківців. Доцільно організувати співпрацю з професійним фотографом, та урізноманітнити заняття інтерактивними формами роботи, обговорювати результати практичних робіт.Теми «Фотографування на відкритому просторі», «Фотографування пейзажів», «Фотографування тварин та рослин» передбачають проведення занять на природі. Керівнику гуртка заздалегідь необхідно вивчити місцевість, де буде проводитися заняття, та провести відповідні інструктажі з техніки безпеки. Велике значення має і погодний фактор, що передбачити досить важко. В зв’язку з цим проведення занять з цих тем можна перенести на інший період. Передбачена програмою кількість годин може бути змінена. Це залежить від особливостей місцевості, наявності об’єктів фотографування , віддаленості від них та інших факторів.

Тема «Фотографування людей» передбачає вироблення комунікативної та правової компетенцій. Тому для перших спроб фотографування в цьому жанрі самі ж гуртківці друзі та однокласники можуть стати об’єктами зйомки. Тема «Репортажна зйомка» передбачає наявність у гуртківців достатніх знань і навичок фотографування, розуміння значення та важливості події, швидкості прийняття рішень. Заняття з цієї теми, на першому році навчання, доречно проводити в межах навчального закладу, фіксуючи події шкільного життя. Тема 10 «Фотографування натюрмортів та творів мистецтв» розвиває в дітей уміння сприймати красиве, самостійно створювати композиції, передавати гармонію форми, фактури, кольору та світла.

Тема «Проектна діяльність. Участь в творчих конкурсах, виставках Створення фотоальбомів.» може бути реалізована протягом навчального року. Залежно від тривалості проектів та їх кількості, кількість годин може бути змінена. Планувати проектну діяльність бажано з урахуванням плану роботи навчального закладу , відзначенням знаменних дат.

Тема « Підсумкове заняття» Для підведення підсумків роботи гуртка за рік потрібно провести моніторинг, врахувати активність дітей у роботі гуртка. Кращих учнів на святковому зібранні відзначити призами та грамотами (залучення спонсорів). Завдання на літо діти обирають собі самостійно.

Реалізовуючи запропоновану програми особливу увагу слід приділяти індивідуальній творчій роботі вихованців.

Практичні роботи, передбачені в програмі можуть корегуватися, відповідно до особливостей місцевості, клімату та інших факторів.

Робота гуртка може бути органічно використана в позакласній роботі загальноосвітнього навчального закладу.

Тематичний план гуртка

Початковий рівень

Тема

Кількість годин
Теорія Практика Разом
1. Вступне заняття 14 2 16
2. Цифровий фотоапарат та особливості користування ним. 4 8 12
3. Правовий аспект фотосправи ( 2 год ) 2 - 2
4. Основи фотографії. 4 6 10
5. Фотографування на відкритому просторі 4 12 16
6. Фотографування пейзажів 4 12 16
7. Фотографування тварин та рослин 2 6 8
8. Фотографування людей 4 12 16
9. Репортажна зйомка 4 12 16
10. Фотографування натюрмортів та творів мистецтв 4 10 14
11. Проектна діяльність. Участь в творчих конкурсах, виставках. Створення фотоальбомів. 2 14 16
12. Підсумкове заняття 2 - 2
Всього 50 94 144

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (18 год.)

Ознайомлення з планом, метою та завданнями роботи гуртка. Правила безпечної роботи з електрообладнан­ням. Перша медична допомога. Проведення вступного й первинного інс­труктажу. Історія фотографії: чорно - біле фото , кольорове фото, цифрова фотографія

Фотографія в Україні. Сучасна фотографія в повсякденному житті, науці, техніці, суспільстві. Фотографія як вид мистецтва.

Практична робота. 1 «Погляд в недалеке минуле» Ознайомлення з приладами та матеріалами які використовувалися для фотографування плівковим фотоапаратом.

2. Цифровий фотоапарат та особливості користування ним

( 12год. )

Фотоапарат і його призначення. Як вибрати фотоапарат . Ознайомлення з інструкцією по користуванню. Вибір аксесуарів , карти пам’яті та накопичувача енергіі. Ознайомлення з функціями фотоапарату. Режими зйомки. Практичні роботи Дізнаймося більше про свій фотоапарат. Колекція параметрів якості зображення Обрання відповідного режиму зйомки Швидка зміна важливих параметрів

3. Правовий аспект фотосправи ( 2 год. )

Авторське право. Закони України. Правові засади фотографування

4. Основи фотографії ( 10 год.)

Фокусна відстань.Витримка. Відстань до об’єкту зйомки. Діафрагма. Що таке шуми і як їх уникнути. Вибір границі кадру, ракурс , робота зі світлом Композиція. Експозиція. Використання спеціальних можливостей. Основи роботи в програмі Photoshop

Практичні роботи. Фотографування в різних режимах роботи фотоапарату. Робота в програмі Photoshop:

5.Фотографування на відкритому просторі ( 16 год. )

Ознайомлення з кращими роботами майстрів фото справи. Особливості знімання. Типи зйомок. Аналіз фотографії.

Практичні роботи. Фотографування видів міста Зйомка ефектних видів неба Фотографування сільських видів Нічна зйомка

6. Фотографування пейзажів ( 16 год.)

Ознайомлення з кращими роботами майстрів фотосправи. Особливості фотографування пейзажів.Світло і тінь побудова світлотіневої перспективи в кадрі. Врахування пори року та погодних умов. Аналіз результатів зйомок. Оцінка технічної грамотності та виразності фотографій. Підписи до фотографій. Принцип об’єднання фотографій в експозиції. творчий звіт.

Практичні роботи.

Фотографування : ліс, туман, мряка, берег річки.

7. Фотографування тварин та рослин ( 8 год.) Ознайомлення з кращими роботами майстрів фотосправи. Особливості фотографування тварин та рослин.

Практичні роботи .Фотографування домашніх тварин. Фотографування квітів. Макрозйомка . Фотографування птахів.

8.Фотографування людей (16 год.)

Ознайомлення з кращими роботами майстрів фотосправи. Особливості освітлення. Джерела розсіяного та направленого світла. Вибір моделі для знімання та визначення її положення перед камерою. Розміщення джерел світла. Значення фону.

Вибір моделі та оцінку ступеню її виразності. Аналіз результатів зйомок. Оцінка технічної грамотності та виразності фотографій. Підписи до фотографій.

Практичні роботи Фотографування дітей ( самостійна домашня робота ). Фотографування портретів друзів при природному освітленні. Фотографування портретів друзів при штучному освітленні. Зйомка людей, що стоять біля вікна. Зйомка силуетів.

9. Репортажна зйомка (16год)

Динамічність подій та способи їх фіксування. Вибір точки знімання ракурсу. Оперативність при оцінюванні ситуації та прийнятті рішення. Пошук максимальної виразності. Аналіз результатів зйомок. Оцінка технічної грамотності та виразності фотографій. Підписи до фотографій. Принцип об’єднання фотографій в експозиції. творчий звіт.

Практичні роботи.

Фотографування спортивних змагань, тренувань спортсменів. Репортаж про вболівальників.

Фотографування шкільних свят.

10.Фотографування натюрмортів та творів мистецтв ( 14 год.)

Відбір та підготовка предметів до зйомки. Креативна розробка концепції натюрморту . Підбір декорацій, реквізиту . Опрацювання деталей майбутнього натюрморту.

Практичні роботи . Зйомка композицій (натюрмортів) та груп предметів.

11. Проектна діяльність. Участь в творчих конкурсах, виставках. Створення фотоальбомів. ( 16 год. )

Підведення підсумків конкурсу, відбір фотографій. Зустрічі з фотомайстрами, фотохудожниками.

12. Підсумкове заняття (2 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих учнів. Завдання на літо.

Тематичний план гуртка

Основний рівень

Тема

Кількість годин
Теорія Практика Разом
1 Вступне заняття 14 2 16
2 Композиція фотокадру 4 4 8
3 Фотографування 16 36 52
3.1 Зі спалахом 2 6 8
3.2 При природному освітленні 4 12 16
3.3 При штучному освітленні 2 6 8
4 Різні жанри фотографій 8 12 20
5 Технічні й правові питання фотографії - - 6
6 Додаткова обробка фотографій 4 4 8
7 Фотографування без помилок. Дефекти зображень 2 6 8
8 Проектна діяльність. Виготовлення альбомів. Фотомонтажі 2 20 22
13. Підсумкове заняття 2 2 4
Всього 52 92 144

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (16 год)

Аналіз робіт, виготовлених учнями за літо. Ознайомлення з планом роботи гуртка. Правила пожежної, хімічної та електробезпеки навчальних приміщеннях, в домашніх умовах.

Етапи вдосконалення фотоапаратури. Класифікація, технічні характе­ристики фотоапаратів і фотооптики.

Спорядження фотографа.

Екскурсія у фотостудію, зустрічі з фотохудожниками.

Практична робота. Надання першої долікарської допомоги при ураженні струмом .

2. Композиція фотокадру (8 год)

Тональна, світлотіньова й лінійна побудова кадру. Розміщення предметів у межах кадру. Вивчення композиції кадру через засоби масової інформації. Вибір точки зйомки.

Практична робота. Фотографування з різних точок зйомки. Вибір розмірів плану. Друкування фотографій.

3.Фотографування (52 год)

Зі спалахом (8 год)

Будова, принцип дії та класифікація імпульсних освітлювачів. Використання «спалаху» для вирішення творчих завдань.

Практична робота. Фотографування з різними «спалахами».

При природному освітленні (16 год)

Фотографування в різних природних умовах ( різне положення сонця, ясна й похмура погода, зима та літо).

Оптимальний напрям фотографування.

Практична робота. Фотографування при різних умовах освітлен­ня, вибір жанрів. Друкування фотографій.

При штучному освітленні (8 год)

Принцип дії, будова та призначення освітлювальних приладів, їхня класифікація. Розподіл освітлювальних приладів для зйомки різних видів, визначення експозиції. Застосування різних пристосувань при зйомці із штучним освітленням (щити, екранні парасольки, рефлектори та ін.).

Практична робота. Використання при зйомці різних джерел світла та інших пристосувань. Практичне фотографування.

4. Різні жанри фотографії ( 20год)

Особливості зйомки пейзажу, натюрморту, портрета, спортивних змагань, пам'яток архітектури, репортажу тощо.

Практична робота. Фотографування в різних жанрах. Друкування фотокарток. Підготовка фоторозповідей.

5. Технічні й правові питання фотографії ( 6 год)

Профілактичне обслуговування фототехніки. Поради щодо використання сучасних фотоматеріалів.

Авторські права фотолюбителя. Захист авторських прав. Етика фото­графа. Публікація фотографій.

6. Додаткова обробка фотографій (8 год)

Комп'ютерна обробка.

Практична робота. Друкування фотографій. Відбір фотокарток на виставку, конкурс.

7. Фотографування без помилок. Дефекти зображень ( 8 год)

Типові помилки фотозйомки та способи їхнього уникнення.

Практична робота. Виявлення та усунення дефектів.

8. Проектна діяльність. Виготовлення альбомів. Фотомонтажі (22год)

Підбір фотозображень, форматування. Підписи до фотографій. Художнє оформлення.

Практична робота. Участь у проектах.

Виготовлення індивідуальних альбомів, фото-монтажів.

9. Підсумкове заняття (4 год)

Підведення підсумків роботи гуртка. Організація виставки. Вручення нагород переможцям конкурсів, виставок. Завдання на літо.

Тематичний план

Вищий рівень

Тема

Кількість годин
Теорія Практика Разом
1. Вступне заняття 14 2 16
2. Реалізація індивідуальних планів 20 80 100
3. Підсумкове заняття 8 20 28
Всього 42 102 144

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (16 год)

Аналіз робіт, виготовлених учнями за літо. Ознайомлення з планом роботи гуртка. Складання індивідуальних планів роботи гуртківців.

Практична робота. Проведення інструктажів.

2.Реалізація індивідуальних планів. ( 100 год)

Проектна діяльність.

Практичне фотографування . Створення фоторепортажів для періодичних видань. Створення фотоальбомів, розміщення на web- сторінках.

3. Підсумкове заняття (28 год)

Підведення підсумків реалізації індивідуальних та групових проектів. Презентація робіт. Оформлення тематичних фотовиставок. Вручення нагород переможцям конкурсів, виставок. Індивідуальні творчі проекти.

Учні мають знати:

—основи безпеки життєдіяльності;

—правила поведінки ;

—налаштування фотоапаратів,

—допоміжне обладнання;

—основні дані про процеси при фотографуванні;

—жанри фотографії;

—основи композиції;

—теорію композиції фотографії;

—сучасні фотоматеріали і фототехніку.

- основи роботи в програмі Photoshop: створення нового документа, відкриття та збереження зображення; панель інструментів; режими й моде­лі кольору, установлення кольору; фільтри різних видів.

Учні мають уміти:

—користуватися фотоапаратурою;

—виконувати різножанрову фотозйомку;

—проводити фотозйомку різними фотоапаратами;

—аналізувати та попереджувати типові помилки ;

—користуватися панелями інструментів;

—виконувати перетворення: зміна розмірів, обертання, зміни виділе­ної області;

—створювати та використовувати контури;

—додавати текст до фотографій;

—сканувати зображення;

—підготовити до друку й друкувати фотографії.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА ЮНИХ ФОТОАМАТОРІВ

Прилади, матеріали, обладнання. Кількість
1 Цифровий фотоапарат. 2. Персональний комп’ютер. 3. Принтер 4. Програмне забезпечення 5. Доступ до Інтернету 6. Меблі шкільні 15 5 2 5 комплектів 5 8 комплктів

БІБЛІОГРАФІЯ

1.: Агафонов А. В., Пожарская С. Т. Фотобукварь. — М.: Мир, 1993.

2.Гурский Ю., Мокроусова О. Большая книга цифровой фотографии. - Эксмо, 2011

3.Дыко Л.П., Беседы о фотомастерстве, 2-е изд., переработ. и доп., М., "Искусство", 1977

4.Фрост ЛИ , Современная фотография,- М. Арт-Родник, 2003.

2. http://photospilka.com/o-soyuze/yuridicheskaya-konsultaciya.html

http://advokat-yalova.com/ua/staty/Pravovi_zasady_videozjomok_Chastyna_1.php

6. Програма гуртка « Юних фотоаматорів» Джерело: Програми з позашкільної освіти. Науково-технічний напрям. Київ, Грамота, 2007.

Кiлькiсть переглядiв: 645

Коментарi