• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Фінансова звітність
Кiлькiсть переглядiв: 171

Коментарi

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року №57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 04 грудня 2015 року № 1118)
Затверджений у сумі: 551900 грн.
( П’ятсот п’ятдесят одна тисяча
дев’ятсот грн. 00 коп)
(сума словами і цифрами)
КОШТОРИС
на 2017 рік
02147196 Відділ освіти Тальнівської районної державної адміністрації Черкаської області
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Тальне Тальнівського району Черкаської області
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету місцевий ,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Відділ освіти Тальнівської РДА з питань освіти і
науки, молоді та спорту
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ( код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого
самоврядування, які не застосовують програмно- цільового методу )* 1011090 Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ’’ТАЛЬНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ
ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА’’
Підстава:
(грн)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 551900 551900 839800
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 551900 551900
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч. х
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно із законодавством 25010000 х
(розписати за підгрупами)
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х
(розписати за підгрупами)
інші надходження, у т. ч. х
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) х
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) х
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) х
х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 551900 551900 839800
Поточні видатки 2000 551900 551900
Оплата праці 2110 385200 385200 605200
Заробітна плата 2111 385200 385200
Грошове утримання військовослужбовців 2112 0
Нарахування на оплату праці 2120 84700 84700 133100
Використання товарів і послуг 2200 82000 82000
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 5000 5000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0
Продукти харчування 2230 0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 1000 1000
Видатки на відрядження 2250 5000 5000
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 71000 71000 101500
Оплата теплопостачання 2271 0
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 1000 1000 1000
Оплата електроенергії 2273 70000 70000 35000
Оплата природного газу 2274 0 65500
Оплата інших енергоносіїв 2275
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282
Обслуговування боргових зобов'язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420
Поточні трансферти 2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630
Соціальне забезпечення 2700
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки 3000
Придбання основного капіталу 3100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122
Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі і нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 3200
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Надання зовнішніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000
*До запроваження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
:**Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку ’’НАДХОДЖЕННЯ’’- усього
’’НАДХОДЖЕННЯ’’- усього
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальнихзакладів, яким
безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
Директор Департаменту
державного бюджету В.П. Лозицький